61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny „Omnibus”

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Przyrodniczo-Matematycznym „Omnibus”.

Cele Konkursu:

1.Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy przyrodniczej i matematycznej

2.Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań  w kierunku przedmiotów przyrodniczych

3.Pogłębienie motywacji do nauki  fizyki, chemii , geografii  oraz biologii

4.Propagacja  nauk ścisłych

Organizacja Konkursu

1.Organizatorem szkolnego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego „Omnibus” są nauczyciele matematyki, biologii, przyrody, fizyki , geografii i chemii.

2.Konkurs odbędzie się 29.05.2018 r. w auli  o godz. 8:15 w Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu .

Założenia ogólne

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej

2.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.:  eliminacje oraz finał

4. Do konkursu zapraszamy uczniów:

– klas szóstych w liczbie co najwyżej ośmiu na klasę podzielonych na dwie grupy

– Klas siódmych w liczbie czterech z każdej klasy; grupa czteroosobowa z każdej klasy

Zasady i miejsce przeprowadzenia konkursu

1.Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr.64 w Poznaniu

2.Konkurs przeprowadzany jest: eliminacje  w formie  multimedialnej, korzystając z  platformy edukacyjnej Kahoot!( tu naliczane punkty są automatycznie podczas udzielania odpowiedzi), oraz  finał w formie ustnej

3.Testy i zadania przygotowywane są i sprawdzane przez nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie.

4. W eliminacjach startuje 8 drużyn, do finału wchodzą cztery najlepsze.

 1. W finale uczniowie mają do wyboru pytania z biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki pogrupowane poziomem trudności: za 2 punkty, za 3 punkty oraz za 5 punktów.
 2. Każda z drużyn odpowiada w finale na 5 wybranych przez siebie pytań po  jednym z każdego przedmiotu, planując strategie zdobywania punktów. Maksymalnie drużyna może zdobyć 25 punktów.

7.Uczestnicy otrzymają punkty dodatnie z zachowania:

– za udział w   konkursie  3 punkty

– za zajęcie  : miejsca I, otrzymają:  10 pkt

miejsca II – 8 pkt

miejsca III – 6 pkt

Zakres materiału:

Geografia

 1. Geografia jako nauka – pojęcie, podział geografii.
 2. Współrzędne geograficzne – odczytywanie i oznaczanie.
 3. Odczytywanie wysokości bezwzględnej i obliczanie wysokości względnej przy użyciu mapy
 4. Skala mapy – obliczenia.
 5. Geografia fizyczna – ukształtowanie powierzchni, podział na krainy geograficzne, działalność lądolodu.
 6. Lasy i ochrona środowiska – typy lasów, formy ochrony przyrody.
 7. Surowce – występowanie: węgla kamiennego i brunatnego, żelaza, siarki, miedzi, piasku
  i żwiru.
 8. Gleby – występowanie: mady, czarnoziemy, rędziny, bielice, górskie.
 9. Sąsiedzi Polski – nazwy i stolice, położenie względem Polski.
 10. Ludność Polski – liczba ludności, Polonia (pojęcie, występowanie na świecie), wskaźniki do obliczeń (przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, saldo migracji, gęstość zaludnienia).
 11. Urbanizacja – pojęcie, miasta z największą liczbą ludności, aglomeracja i konurbacja.
 12. Rolnictwo – uprawa roślin (pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki), hodowla zwierząt (bydło, trzoda chlewna, owce, konie), czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa.

Fizyka

 1. Stany skupienia substancji i ich zmiany
 2. Teoria budowy materii, siły przylegania i spójności, dyfuzja
 3. Rodzaje oddziaływań
 4. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
 5. Gęstość substancji i jej obliczanie
 6. Elektryczność, przepływ prądu elektrycznego
 7. Siła jako wielkość wektorowa- dodawanie sił
 8. Droga, prędkość, czas
 9. Siły tarcia i ich wpływ na życie codzienne
 10. Prędkość względna
 11. Siła wyporu
 12. Wyjaśnianie  zjawisk otaczającego świata w myśl podstaw fizycznych
 13. Zamiana jednostek pola, objętości, gęstości, prędkości
 14. Rachunek matematyczny

Matematyka

 1. Procenty i obliczenia procentowe
 2. Zaokrąglanie liczb
 3. Kolejność działań
 4. Działania na liczbach ujemnych
 5. Działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych
 6. Równania
 7. Zależność wprost proporcjonalna
 8. Skala
 9. Kalendarz
 10. Pola figur
 11. Pole i objętość graniastosłupów
 12. Zamiana jednostek masy, długości, czasu, prędkości,
 13. Chemia
 14. Dyfuzja
 15. Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania
 16. Rozpuszczalność substancji
 17. Gęstość substancji
 18. Zamiana jednostek gęstości
 19. Zapisywanie równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej,
 20. Interpretacja  jakościowa i ilościowa równania reakcji chemicznych,
 21. Opisywanie efektów  energetycznych  przemian,
 22. Układ okresowy pierwiastków
 23. Budowa atomu, cząsteczka, wiązania chemiczne ,związek chemiczny
 24. Izotopy
 25. Typy reakcji chemicznych.
 26. Reakcje utleniania i redukcji
 27. Przemiany egzo i endoenergetyczne
 28. Właściwości fizyczne i chemiczne metali i niemetali (sodu, potasu, magnezu,

wapnia, glinu, cynku, żelaza, miedzi, wodoru, tlenu, azotu, chloru, węgla, krzemu, fosforu i siarki),

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych w lit. a metali i niemetali,
 2. Zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem,
 3. Obliczenia procentowe

Biologia

Nauka o człowieku:

 1. Higiena i choroby układu ruchu
 2. Racjonalne odżywianie
 3. Budowa, higiena i choroby układu pokarmowego
 4. Witaminy i ich rola
 5. Budowa i rola układu krwionośnego
 6. Higiena i choroby układu krwionośnego
 7. Higiena układu oddechowego
 8. Choroby zakaźne i pasożytnicze
 9. Uzależnienia.

Powodzenia!