61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„Matematyka fraszką, wierszem, limerykiem”

"Matematyka fraszką, wierszem, limerykiem"

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-LITERACKIEGO

„Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem”

I. Organizatorzy

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Literackiego „Matematyczny
wszechświat” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej
(ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała).

II. Cele konkursu
1. Popularyzacja matematyki.
2. Propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, osób
zainteresowanych matematyką.
3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń w formie krótkich
utworów pisarskich.
III. Rodzaj konkursu
1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i język polski.
2. Uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie.
3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a. etap I – nadsyłanie propozycji utworów,
b. etap II – finał ogólnopolski w Toruniu.

IV. Zasady konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, studenci oraz osoby zainteresowane matematyką.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej
związanej z matematyką, nauczaniem lub uczniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do
uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur
związanych z edukacją szkolną.
3. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk,
rymowankę, fraszkę.
4. Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi.
5. Przykładowe utwory:

Przykład 1.
Decyzja
Zamierzam się uczyć, już zeszyt szykuję.
Trud pracy dołożę i… sukces notuje!

Przykład 2.
Licząc i ćwicząc soroban stosuję, matmę ogarniam, lepiej rachuję.

V. Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w formie elektronicznej do koordynatora
Konkursu swojego utworu na adres: tesz@interia.eu oraz w wersji papierowej, wraz
z oświadczeniem, na adres koordynatora Konkursu, czyli:

Tomasz Szwed

ZSOMS w Raciborzu

Ul. Kozielska 19

47-400 Racibórz

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Matematyczno – Literacki.

2. Utwór wraz z odpowiednią dokumentacją należy przesłać najpóźniej do 25 stycznia 2020 r.
3. Rodzice (opiekunowie prawni uczniów) lub pełnoletni uczestnicy wyrażają pisemną zgodę
na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych.

VI. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworów
w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów).
2. Nadesłanie utworu jest jednoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII. Komisja Konkursowa i ocena prac konkursowych
1. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a. członkowie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej SNM, nauczyciele
matematyki,
b. polonista wskazany przez Koordynatora Konkursu.
3. Do zadań Komisji należy: kwalifikowanie nadesłanych na Konkurs prac, ich ocena oraz
wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych.
4. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
a. szkoły podstawowe,
b. szkoły ponadpodstawowe – osoby niepełnoletnie,
c. osoby pełnoletnie.
Najlepsze, w opinii Komisji, utwory zostaną odczytane podczas otwarcia Krajowej
Konferencji SNM w Toruniu oraz opublikowane na stronie i profilu Fb SNM
5. Utwory ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu,
walorów edukacyjnych, motywacyjnych, językowych i estetycznych.

VIII. Zakończenie konkursu
a. Organizator Konkursu przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych,
w każdej I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
b. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
c. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 7 lutego 2020 roku podczas uroczystej
inauguracji XXIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która
odbędzie się w Hotelu Filmar w Toruniu.
d. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży nagrodzonym. Osoby nieobecne podczas
wręczenia nagród i dyplomów otrzymają je przesyłką pocztową.

IX. Postanowienia końcowe
a. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu. Decyzje
podjęte przez organizatorów są ostateczne.
b. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
c. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej
ilości przekazanych utworów, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania
przez autora pracy przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw
autorskich osób trzecich.
d. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
e. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 12 listopada 2019 r.
f. Informacji dotyczących konkursu udziela:
p. Tomasz Szwed (tesz@interia.eu) koordynator Konkursu

"Matematyka fraszką, wierszem, limerykiem"