61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „Matematyczny wszechświat”

matematyczny wszechświat

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO „Matematyczny wszechświat”

 1. Organizatorzy i instytucje wspierające

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyczny wszechświat” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej  (ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała).  Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 1. Cele konkursu
 2. Popularyzacja matematyki.
 3. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 4. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia. 4. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

III. Rodzaj konkursu

 1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.
 2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.
 3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 4. etap I – szkolny,
 5. etap II – finał ogólnopolski.
 6. Zasady konkursu
 7. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 8. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny wszechświat”.
 9. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
 10. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.
 11. Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu
 12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie szkoły na stronie organizatorów konkursu www.snm.edu.pl
 13. Formularz zgłoszeniowy on-line należy wypełnić do 12 grudnia 2019 r. 3. Rodzice (opiekunowie prawni uczniów) lub pełnoletni uczestnicy wyrażają pisemną zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 1. Warunki uczestnictwa
 2. Każda placówka oświatowa może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę ucznia z każdej kategorii wiekowej:
 3. klasy I-IV
 4. klasy V-VIII szkoły podstawowej
 5. szkoły ponadpodstawowej.
 6. Prace nadsyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace uszkodzone nie będą podlegać ocenie.
 7. Do wysyłanych prac należy dołączyć papierową wersję protokołu z I etapu Konkursu i oświadczenie zwycięzców etapu szkolnego konkursu, w przypadku nieletnich oświadczenie ich prawnych opiekunów (załączniki 1 i 2). Brak oświadczenia uniemożliwia udział w Konkursie.
 8. Przekazane prace uczniów nie będą zwracane, stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów).
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII. Komisja Konkursowa i ocena prac konkursowych

 1. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
 3. członkowie SNM, nauczyciele matematyki,
 4. pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
 5. Do zadań Komisji należy: kwalifikowanie nadesłanych na Konkurs prac, ich ocena oraz wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych.
 6. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
 7. klasy I-IV
 8. klasy V-VIII szkoły podstawowej
 9. szkoły ponadpodstawowe.
 10. Prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.

VII. Harmonogram Konkursu

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu  od 2 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.

Termin nadsyłania prac  do 20 grudnia 2019 r.

Etapy Konkursu Terminy

Etap I szkolny

Przeprowadzenie I etapu  02.11.2019 – 10.12.2019

Praca Szkolnej Komisji  10.12.2018 – 20.12.2019

Nadesłanie prac uczniów  do 20.12.2019

Etap II finał

Praca Komisji Konkursowej  02.01.2020 – 15.01.2020

Ogłoszenie listy laureatów  do 31.01.2020

Nagroda  publiczności i wernisaż

Uczestnicy XXIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wybiorą w każdej kategorii nagrodę publiczności Wernisaż prac  08.02.2020 – 09.02.2020  (Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu)

Zakończenie Konkursu

Wręczenie nagród i dyplomów podczas Inauguracji XXIX KK SNM 07.02.2020, godz. 10.00 – 11.30  (Hotel Filmar w Toruniu)

VIII. Przebieg konkursu

Etap I – szkolny

 1. Etap szkolny przeprowadza szkoła we własnym zakresie w terminie od 2.11.2019 do 10.12.2019
 2. Komisja szkolna powołana przez dyrektora placówki wyłania jedną najlepszą pracę uczniowską w każdej kategorii.
 3. W skład szkolnej komisji konkursowej wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel matematyki i przynajmniej jeden nauczyciel plastyki/sztuki.
 4. Zwycięskie prace z naklejoną na odwrocie kartką z danymi osobowymi (wzór poniżej), oświadczenie rodziców ucznia nominowanego do II etapu konkursu oraz protokół z I etapu konkursu należy przesłać na adres:

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące ul. Szosa Chełmińska 83 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Matematyczny wszechświat”

 1. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić kartkę zawierającą dane: tytuł pracy opis pracy (nieobowiązkowo)     imię i nazwisko autora      wiek    klasa    nazwa i adres szkoły u telefon kontaktowy    telefon kontaktowy do szkolnego koordynatora    imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
 2. Termin nadsyłania prac upływa 20.12.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Etap II – finałowy

 1. Komisja Konkursowa kwalifikuje prace uczniów do finału.
 2. Prace wysłane po terminie lub nie spełniające warunków formalnych regulaminu nie będą ocenianie.
 3. Prace finałowe są oceniane przez Komisję Konkursową.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Lista laureatów i wyróżnionych w Konkursie zostanie zamieszczona na stronie organizatora konkursu www.snm.edu.pl, do dnia 31 stycznia 2020 r.
 6. Laureaci i ich nauczyciele zostaną poinformowani za pośrednictwem szkolnego koordynatora o sposobie przekazania nagrody.
 7. Zakończenie konkursu
 8. Organizator Konkursu przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, w każdej I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
 9. Laureaci Konkursu i ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 10. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 7 lutego 2020 roku podczas uroczystej inauguracji XXIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się w Hotelu Filmar w Toruniu.
 11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży nagrodzonym. Osoby nieobecne podczas wręczenia nagród i dyplomów otrzymają je przesyłką pocztową.
 12. Drugiego i trzeciego dnia XXIX KK SNM, tj. 8 i 9 lutego 2020 r. odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu wystawa zwycięskich prac.
 13. Uczestnicy XXIX KK SNM przyznają w każdej kategorii nagrodę publiczności.
 14. Postanowienia końcowe
 15. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu. Decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne.
 16. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 17. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania przez autora pracy przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
 18. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 2 listopada 2019 r. 6. Informacji dotyczących konkursu udzielają:   p. Alicja Makowska (alicjao-makowska@wp.pl)   p. Małgorzata Hałaburda (malhal1@wp.pl)  Pytania można kierować również na adres biura SNM: biuro@snm.edu.pl